Back

महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी - पुण्यातील शैक्षणिक संस्था. महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी, पुणे देखील baldersgatan तो phoneutria शिक्षण संस्था. या संघटना सुरुवा ..                                     

महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी

महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी, पुणे देखील baldersgatan तो phoneutria शिक्षण संस्था. या संघटना सुरुवातीला, इ.Sept. 1860 मध्ये वर्षी, Rahmani इंग्रजी शाळा, या वर पास. तेव्हा आपण रामचंद्र उर्फ Rahmani शाळा आहे. त्यानंतर, शाळा, श्री.बापू Rahmani आणि 1874, स्त्री तो आहे की विचार मध्ये भावी, वासुदेव बळवंत फडके आणि लक्ष्मण किंवा इंदापूर उत्पन्न की बदली करण्यात आली आहे. वेळी, तिचे नाव आहे मुळ संस्था वापरले जाते. महान क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके हे संस्थेचे पहिले सचिव आणि खजिनदार हे. वर मुळ संस्था सरकारी महाविद्यालय, सेट, इ.Sept.1896 होते, गेले होते, पण राग ब्रिटिश, आणि ते, इ.Sept.1899 मध्ये बंद करा जीवन.

वर मुळ संस्था रुपांतर पुढे, इ.Sept.1922, महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी, होते. संस्था पुणे मुले, भविष्यात शाळा, मुले, भविष्यात शाळा, तो निसर्ग मेमोरियल हायस्कूल मध्ये मूळ, मंदिर संस्था व्यवस्थापन, हार्डवेअर स्टोअर, आणि डोळे कॉलेज उर्फ आधारित आहेत कला-विज्ञान महाविद्यालय, आणि वाणिज्य, महाविद्यालय कार्यरत आहे.

महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी च्या puntastic वर, कळं बोली, पनवेल, बारामती बेलापूर, systems, सासवड, लोखंड इ गावांमध्ये शाळा.

संदर्भ महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी - येथे उत्सव साजरा इतिहास ग्रंथ - 1935

                                     
 • प पल स एज य क शन स स यट ह मह र ष ट र त ल एक श क षण क स स थ आह अस प श य सह न म न मध यमवर ग स उच च श क षण द ण य स ठ ड ब ब स ह ब आ ब डकर य न
 • प न न ट व इन स ट ट य शनन आत त च मह र ष ट र एज य क शन स स यट मह र ष ट र क ल जच स थ पन इ.स. स ल क ल ह त पर त ब र ट श च य र ष म ळ ह क ल ज
 • सभ समत स न क दल स वत त र मज र पक ष ड प र स ड क ल स स एज य क शन स स यट प पल स एज य क शन स स यट द ब ब श ड य ल ड क स ट स इम प र व हम ट ट रस ट र पब ल कन
 • प ड र ग प ड त इ. स. - ह व द भ य सक, उत तम प रश सक व मह र ष ट र गर ल स एज य क शन स स यट ह ज रप ग य श ळ च स स थ पक ह त त य न व द र थरत न
 • बह ष क त ह तक र ण सभ स वत त र मज र पक ष ड प र स ड क ल स स एज य क शन स स यट प पल स एज य क शन स स यट द ब ब श ड य ल ड क स ट स इम प र व हम ट ट रस ट भ रत य
 • फ डर शन समत स न क दल स वत त र मज र पक ष ड प र स ड क ल स स एज य क शन स स यट प पल स एज य क शन स स यट द ब ब श ड य ल ड क स ट स इम प र व हम ट ट रस ट भ रत य
 • ह यस क ल तथ ज धर ज र मल ल स ट ह यस क ल ह मह र ष ट र र ज य त ल ध ळ शहर त असल ल श ळ आह ध ळ एज य क शन स स यट ह श ळ च लवत आह श ळ त ल ग त जय त उत सव
 • और ग ब द शहर त ल एक मह व द य लय आह ड ब ब स ह ब आ ब डकर न प पल स एज य क शन स स यट अ तर गत य च स थ पन क ल म ल द क ल ज ऑफ स यन स, म ल द क ल ज ऑफ
 • कल व ज ञ न व व ण ज य श ख च मह व द य लय आह स ल म डर न एज य क शन स स यट प ण द व र ह स थ पन करण य त आल ट ईम स ऑफ इ ड य न य मह व द य लय स
 • कर मच र आह त. व सरव ड ल ग र व र आठवड ब ज र भरत व सरव ड त व सरव ड एज य क शन स स यट च म श र द द स ह ब म ण कर वज ग व त स र वजन क ह यस क ल म ध यम क
                                     
 • इन स ट ट य शन एम.ई. - म स टर ऑफ ए ज न अर ग एम.ई.एस. - मह र ष ट र एज य क शन स स यट प ण म डर न एज य क शन स स यट प ण म ल टर इ ज न अर ग सर व ह स स खडक
 • स ह त यरत न अण ण भ ऊ स ठ ज वनग रव प रस क र, ट भ र ण स ल प र आदर श श क षक प रस क र, श र छत रपत श व ज एज य क शन स स यट म यण
 • उपप र च र य पद वर क र यरत आह त. त य मह र ष ट र एज य क शन स स यट च य न य मक म डळ च य सदस य आह त. श र अरव द स स यट प ड च र य थ न प रक श त ह ण ऱ य
 • ड उष ख द र एम.ए. एम.एड. प एच.ड य इ ड यन एज य क शन स स यट च लवत असल ल य व ह एन.स क ल द दर, म बई च य न व त त म ख य ध य प क सम ज स व क ल ख क
 • ऑर ग य म न ट करत त. ग र वर य श करर व क न टकर य च य स मरण र थ प र ग र स व ह एज य क शन स स यट दरवर ष एक प रस क र द त स ल ह प रस क र ड ह.व सरद स ई य न
 • शहर त ल सर व त ज न य श ळ प क एक आह य ह यस क लच स थ पन इचलकर ज एज य क शन स स यट य स स थ न स ल क ल प ढ लवर ष व य कटर व प रश ल ल वर ष
 • श क षण स स थ और ग ब द स व म र म न द त र थ न स थ प ल ल य न द ड एज य क शन स स यट आण य ग श वर श क षण स स थ आ ब ज ग ई इ. श क षणस स थ च त एक म र गदर शक
 • आ ब डकर व म नतळ ड भ मर व र मज आ ब डकर स म रक ड प र स ड क ल स स एज य क शन स स यट तम ळन ड ड आ ब डकर व ध व द य प ठ आन द त लत बड ड ब ब स ह ब आ ब डकर च
 • मह र ष ट र ॲझ अ ल ग व स ट क प र व ह न स इ ग ल श: Maharashtra as a Linguistic Province मर ठ मह र ष ट र एक भ ष क प र त ह ड ब ब स ह ब आ ब डकर
                                     
 • ग र ज न अमळन रच य प रत प ह यस क ल त अध य पन क ल आत ह स स थ ख नद श एज य क शन स स यट म हण न ओळखल ज त त ल क य त 152 ख ड आह त. ख नद श त ल एक महत त व च
 • श व ज मह व द य लय न व च क ल ज आह श व य, श ठ बन स धर दह ग वकर एज य क शन स स यट ह प र थम क, म ध यम क तस च उच च म ध यम क श ळ च लवत त ल ह र य
 • सर व ह स स ॲ ड इस ट ट म न जम ट, ड यर क टर ट ऑफ अण ऊर ज एज य क शन स स यट म बई, मह र ष ट र अन शक त म हणज स स क तमध ल अण शक त एकर ह न अध क क ष त र मध य
 • आ ब डकर य च य सन म न र थ न व ह बर र ज मह र ष ट रभर स जर क ल ज त मह र ष ट र श सन च य श क षण व भ ग न न व ह बर ह द वस व द य र थ द वस म हण न
 • एप र ल ह इ.स. प स न प ढ ज ञ न द वस म हण न मह र ष ट र र ज य त स जर करण य च न र णय मह र ष ट र श सन च य स म ज क न य य व व श ष स ह य य व भ ग न
 • ड ब ब स ह ब आ ब डकर इ टरन शनल अस स एशन फ र एज य क शन ब एआयएई ह जप नमध ल आ तरर ष ट र य स स थ आह जप नमध ल ट य ट शहर मध य ड ब ब स ह ब आ ब डकर च य
 • बह ष क त ह तक र ण सभ समत स न क दल ड प र स ड क ल स स एज य क शन स स यट प पल स एज य क शन स स यट द ब ब श ड य ल ड क स ट स इम प र व हम ट ट रस ट भ रत य
 • उद घ टन वस त आब ज डह क य न क ल स म लन च प र य जक स स थ इ ड यन एज य क शन स स यट ह त य स म लन त मर ठ ह श ल य व षय स क अर ग कस ह ईल? य व षय वर
 • व श वस त ह त श क षण प रस रक म डळ ड क कन एज य क शन स स यट व म डर न एज य क शन स स यट स रख य न मव त श क षण स स थ च पद ध क र म हण नह त य न
 • ध र ण न त य च य न व न मध य क र त व र वस तर व न र यणर व न ईक एज य क शन स स यट य स स थ च स थ पन क ल Krantiveer Vasantrao Naik इ ग रज आण
 • स ल क ट सम त म य नस पल क यद व ब ल सदस य - ब र ड ऑफ एज य क शन सदस य - न ट व ह स क ल ब क स स यट व श वस त - एल फ न स टन फ ड. अध यक ष - प टसम त

Users also searched:

महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी, पुण्यातील शैक्षणिक संस्था. महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →