Back

पूर्व मुक्त मार्ग - भारतातील द्रुतगतीमार्ग. पूर्व मुक्त मार्ग, मुंबई शहर मध्ये एक Controlled-Access Highway. हे मार्ग, कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे सुरू, आणि दक्ष ..                                     

पूर्व मुक्त मार्ग

पूर्व मुक्त मार्ग, मुंबई शहर मध्ये एक Controlled-Access Highway. हे मार्ग, कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे सुरू, आणि दक्षिण मुंबईत पाच. DeMello विश्रांती येथे संपतो. कोणत्याही नवीन किंवा whitecenter सिग्नल नसेल हा महामार्ग पूर्णपणे फास्ट ट्रॅक तयार होणार आहे ह्याला जड वाहने, दुचाकी वाहने, वाहने, बैलांच्या-गाड्या, पादचारी, इ प्रवेश नाही. हा मार्ग आहे, वाहन एक आपण थांबवू शकत नाही

मुंबई पूर्व Ungern दक्षिण मुंबई मध्ये, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, आणि या तीनही इ. ठिकाणी एक जलद दुवा जोडण्यासाठी एक पूर्व मुक्त मार्ग संकल्पना निश्चित गेल्या. केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण या अंतर्गत प्रकल्प, निधी उपलब्ध चालू दिले आहे. M To the R. D. एक.तीन टप्प्यांमध्ये या मार्गावर करावी. जून 12, 20013 शक्ती. DeMello, रस्ता ते सदस्य आहेत pangerpolapryntcha 13.59 किमी लांब टप्प्यात या साठी, तो सार्वजनिक खुले होते. जून महिना 16, 2014, उर्वरित भाग काम पूर्ण झाले, आणि संपूर्ण 16.8 किमी लांब पूर्व मुक्त वापर हल्ला.

पूर्व मुक्त मार्ग मध्ये बांधकाम ₹ 1.346 कोटी खर्च करण्यात आला असल्याचे ह्याला अनेक उड्डाणपूल आणि बोगदे बांधले गेले आहेत. खाजगी तेव्हा सर्वोत्तम अनेक प्रकारे हा रस्ता वापरले जाते. मध्ये 2013, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, नवी मुंबई दरम्यान, प्रवाशांच्या सोयीसाठी पूर्व मुक्त मार्गावर बाहेर पनवेल ते मंत्रालय अशा Watanuki बस सेवा सुरू.

                                     
 • र ष ट र य द र तगत म र ग द ल ल - ग रग व द र तगत म र ग, म बईमध ल प र व म क त म र ग इत य द अन क न य त र त - प रव श मह म र ग भ रत त क र यरत आह त. अम र क
 • प र व द र तगत मह म र ग Eastern Express Highway ह र ष ट र य मह म र ग च म बई मह नगर क ष त र मध ल भ ग व म बई शहर मध ल प र व उपनगर मध न ध वण र एक
 • तथ गत ग तम ब द ध न द ल ल श कवण आण त य श कवण न स र द ख त न म क त ह ण य च म र ग ह य. धम म ह त र शरण प क एक आह धम म म हणज ब द ध तत त वज ञ न
 • त य ल च धम म श कवण क प रम ण अष ट ग क म र ग म हणत त. अष ट ग क म र ग म हणज आठ घटक च म र ग आह य स मध यम म र ग स द ध म हणत त. त प ढ लप रम ण - सम यक
 • कल च स र व त ग तम ब द ध च य ज वन आण श कवण क ल सम ज त र जवण य स ठ इ.स. प र व - व य जम ब द व प मध य झ ल त य न तर अन क ठ क ण स थ न क स स क त सह
 • ह न गप र म ट र च य अ क व म र ग क वर ल त सर स थ नक आह ह म र ग न गप र त न प र व - पश च म अस ग ल आह ह स थ नक उन नत एल व ह ट ड आह य म र ग क ह न
 • ज च त न म क त क ल अश कथ आह द व च दर शन घ ण य स ठ एक ब ज न चढण च म र ग अस न, दर शन घ तल य न तर द सर य ब ज न परत च म र ग आह ह द न ह म र ग प यऱ य च
 • ब धल ल य म बई प ण द र तगत म र ग द ह र डच य जवळ क त रज द ह ब ह यवळण म र ग ज क शनजवळच स पत आह क त रर ज - द ह र ड ब ह यवळण म र ग म बई कड न ब गल रल र ष ट र य
 • सम प प ह चण य स ठ ह अष ट ग म र ग क व मध यम म र ग स ग तल अष ट ग क म र ग अष ट ग म र ग ह सद च र च म र ग ह य. ह य आठ ग ष ट च य प लन म ळ
 • अटळ अस ल तर कठ ण आह अस त य च य मन न घ तल य त न म क त ह ण य स ठ स न य स ह च अ त म म र ग उमज न त य न स स र च त य ग करण य च ठरव ल व य वर ष
                                     
 • न ह स करण य स ठ भगव न ग तम ब द ध न न रन र ळ म र ग अन सरल य स ठ स वत च घरद र स ड न ध य न म र ग आण तपश चर य च म र गह अन भवल म त र, व श ख श द ध
 • आह त: प र व द र तगत म र ग भ यखळ त ठ ण प र व म क त म र ग च चप कळ त च ब र स यन - पनव ल द र तगत म र ग पश च म द र तगत म र ग व द र
 • धर म मध य व परल ग ल ल प र च न स स क त स ज ञ आह श रमण मत त ह द ख प स न म क त झ ल य च अवस थ आह ह द तत त वज ञ न त ह ब रह म श सर व च च सत त श
 • ज थ त य न म र ग स पडल न ह क क र टच य क क र टच य ब धक म म ळ त य न भ म गत जलव ह न य क व नद मध य म सळण य च क णत ह म र ग न ह द ल ल च य
 • ह म लय त न आणल ल य नद य च म द न आह त. ह म लय न र ग प वस ळ य च य हव च म र ग अडव न आपल य र ज य त प ऊस प डत त. सक ळ स र य दय झ ल य वर ह म लय च य क रण न
 • व म न स व व यवस य त म त रत व जपण र प रद षण म क त करण र पह त व म न क पन म हण न ग रव क ल प रद षण म क त व त वरण अस व अस व टण र य इतर व म न क पन य न
 • स वर ण - ब लप ड - स यल अस घ टम र ग आह पर त ह म र ग फ रच अवघड असल य न प रस तर र हण च त त र अवगत असल ल य न च ह म र ग अवल ब व य म र ग य ण य स ठ कल य ण - म रब ड
 • स रक ष आण स र वभ म आर ग य स व प रण ल पर य वरण य स रक षण आण श क षण - म क त व द य प ठ श क षण द त फ डरल र पब ल क ऑफ जर मन ह मध य य र प यन
 • अध क रक ष त र त य त त. तस च यशव तर व चव ह ण मह र ष ट र म क त व द य प ठ न श क य च व भ ग य क द र न गप र य थ आह त व म क त व द य प ठ च अन क अभ य सक द र आह त. न गप र
 • मह र ष ट र र ज य त ल प ण ज ल ह य च एक त ल क आह ह प ण ज ल ह य च य दक ष ण प र व भ ग त वसल ल कम प वस च त ल क आह ब र मत त ल क य च य प र व स इ द प र
                                     
 • ज च त न म क त क ल अश कथ आह द व च दर शन घ ण य स ठ एक ब ज न प यऱ य आह त. चढण च म र ग अस न, दर शन घ तल य न तर द सऱ य ब ज न परत च म र ग आह
 • नवय न स प रद य च जनक आह त. नवय नच अर थ : नव - नव न क व श द ध, य न - म र ग क व व हन. नवय नल भ मय न स द ध म हटल ज त नवय न ब द ध अन य य न नवब द ध
 • गर भग ह त प रदक ष ण स ठ च च ळ म र ग आह प रव श करत च द सण र र मक ड ह उत तर दक ष ण फ ट ल ब आह तर प र व पश च म ल ब फ ट आह र मक ड च
 • स ध नद च य क ठ वर त य च हळ हळ स ध स स क त त र प तर झ ल . इसव सन प र व च स म र स ध स स क त च क ल म नल ज त य स ध स स क त च स र व त
 • free marathi dictionary. झ ड ब ल ह य ब ल भ ष च शब दस च व क शनर य म क त शब दक श त प ह तप स अद य प नसल ल शब द व क य श ज ड अथव स च मर ठ ब ल भ ष त ल
 • marathi dictionary. च दगड ब ल भ ष ह य ब ल भ ष च शब दस च व क शनर य म क त शब दक श त प ह तप स अद य प नसल ल शब द व क य श ज ड अथव स च मर ठ ब ल भ ष त ल
 • र ष ट र च स थ पन करण प ल डमध य म क त न वडण क घ ण प ल डच पश च म स म प र व कड सरकवण य स ठ जर मन च य प र व भ ग च लचक त ड न प ल डमध य सम व ष ट
 • भवचक र त अडकत य भवचक र त न म क त ह ण य स ठ म नव न स वत ह न प रयत न करण गरज च आह म नव च य ज वन त द न प रक रच म र ग आह त.एक अध गत च तर, द सर प रगत च
 • व ह र त उतरण य स ठ प यऱ य आह त. व ह र च क न आक र च आह व ह र जवळ न प र व द श ल ग ल य वर अ ब ब ईच क ल र म द र ल गत म द र ल ल ग न ब जल ल प ण य च


                                     
 • म त च धरण न श क ज ल ह य त ग ग प र य थ च आह यशव तर व चव ह ण मह र ष ट र म क त व द य प ठ य. च. म. म व न शक तच आह न श क - म बई मह म र ग वर स ट ॲन ड

Users also searched:

पूर्व मुक्त मार्ग, भारतातील द्रुतगतीमार्ग. पूर्व मुक्त मार्ग,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →