Back

न्यू इंग्लिश स्कूल, पुणे - पुण्यातील शैक्षणिक संस्था. नवीन इंग्रजी शाळा पुणे मध्ये एक नामांकित शाळा. लोकमान्य टिळक, गोपाळ गणेश आगरकर, एक शिवराम आपटे तसेच त्य ..न्यू इंग्लिश स्कूल, पुणे
                                     

न्यू इंग्लिश स्कूल, पुणे

नवीन इंग्रजी शाळा पुणे मध्ये एक नामांकित शाळा.

लोकमान्य टिळक, गोपाळ गणेश आगरकर, एक शिवराम आपटे तसेच त्या त्यांचे मित्र, महादेव Ballal Namjoshi आणि Vishnushastri Chiplunkar करून 1 जानेवारी, इ.Sept. 1880 मध्ये, नवीन इंग्रजी शाळा, स्थापना केली. शाळा, शिक्षण, स्वस्त असेल जास्त स्वस्त करण्यासाठी सतत हेतू होता. पण ते घडते शाळेच्या मानके, Dhanna, नाही लॅटिन काळजी संस्थापकांनी नाही. न्यू इंग्लिश स्कूल तत्काळ प्रसिद्ध झाले. महाराष्ट्र, दुर्दैवाने, पालक मुलांना त्या शाळेत पाठवले. 1880-1886 दरम्यान जगन्नाथ शंकरशेठ शिष्यवृत्ती याच शाळेत विद्यार्थ्यांना मिळाली.नवीन इंग्रजी शाळा मध्ये शाळा अनेक वर्षे पुण्यातील कसबा पेठ आणि बुधवार पेठ करून थरथर की नाही Hadassa, नाही dnestr वाडा to pay for it. शेजारी मध्ये विलक्षण चार मध्ये चालू करण्यासाठी पुढील चित्रपट आहे, आवाज, गोंधळ वाढू लागला कारण या, शाळा पुणे, टिळक रोड, न्यू ग्राउंड येथे, काढून घेतले गेले आहे की, तो कुठे आहे आत्ता. ही शाळा डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी चालवा. त्याच सोसायटी, पुणे नवीन मराठी शाळा, न्यू इंग्लिश schulerband, अहिल्यादेवी हायस्कूल, brihanmharashtr ऑफ कॉमर्स कॉलेज आणि फर्ग्युसन कॉलेज या संस्था आहेत.

                                     
 • ट ळक - आगरकर - च पळ णकर न स थ पन क ल ल ड क कन एज य क शन स स यट च न य इ ग ल श स क ल ह त आत प ण मह नगरप ल क च ह यस क ल आह प र दर व ड - ह कसब प ठ त
 • पडल ल क र यक रम वस त त सव - आण ज न व र स त न य इ ग ल श स क ल रमणब ग ज न व र प व श वम हन भट आण र जस थ न ल ककल हर हरन
 • ग ग धर ट ळक, ग प ळ गण श आगरकर, व ष ण श स त र च पळ णकर य न क ढल ल य न य इ ग ल श स क ल श ळ च य पर यव क षकपद वर त र ज झ ल प ढ त प ण य त ल फर ग य सन
 • ख ल ल स स थ स थ पण य त प ढ क र घ तल : च त रश ळ प ण क त बख न प ण आर यभ षण छ पख न न य इ ग ल श स क ल फर ग य सन मह व द य लय अरब भ ष त ल स रस व चमत क र क
 • द र ग ट कड पवन क ठ स यन स प र क श र ज न फत त च द श ळ म ट श ळ न य इ ग ल श स क ल Podar English medium School Chinchwad ल कम न य ह स प टल आद त य ब र ल
 • न वडल ल प ण नगरप ल क च सभ सदत व. इसव सन त पर य त प ण शहर म य न स पल स क ल ब र ड च सभ सद, व श वट एक वर ष च अरमन. इ.स. - मध य प ण शहर
 • म ध यम क श क षण : न य इ ग ल श स क ल स त र ब एस स : स यन स मह व द य लय, कर ड, स त र एम एस स : प ण व द य प ठ, प ण ड द त र क ल ज
 • ट ळक, ग ग. आगरकर आण म धवर व न मज श य न प ण य थ न य इ ग ल श स क ल प ण च स थ पन क ल - प ण य थ न तन मर ठ व द य लय च स थ पन क य ब मध ल
 • श व ज र व न प र थम क श क षण प र ण क ल प ढ स त र ह यस क ल, प ण य त ल न य इ ग ल श स क ल व ड य क ल ज आण क ल ह प रच य र ज र म क ल जमध य त य च म ध यम क
 • ह गक ग ऑर क ड ट र ब र झ ल यन आयर नव ड, ऑल व ह, ऑस ट र ल यन च स टनट न य इ ग ल श स क ल सम र प त च य ग ट त ह द र म ळ झ ड आह म गल एर ड जट र फ स ल व हर
 • स ट क ल ब स क ल ग मद व न न स ह ब प द सरस वत ह यस क ल, भ ड प य न आण ब र ड च य स प ह. ह यस क लच य आश वर तक य न प ण व द य प ठ च
                                     
 • ह त त य व ळ त अन क रम क म प एज य क शन स स यट च ह यस क ल आण न य इ ग ल श स क ल प ण य थ मर ठ च अध य पक ह त अत र तर ल डनह न श क षणश स त र त ल उच च
 • स गल स स थ न च द व ण ह त बर व य च श ल य श क षण प ण य त ल न य इ ग ल श स क ल य थ न तर अर थश स त र च श क षण फर ग य सन मह व द य लय त झ ल उच च
 • अश व न ध गड य त य च य कन य ह त. बर व क ह वर ष प ण य त ल न य इ ग ल श स क ल न न व ड य श ळ त मर ठ च श क षक ह त त य न द ल पर ज प रक शन
 • शरदच द र पव र मह व द य लय ल ण द न य इ ग ल श स क ल म ल च ल ण द. स ट एएनएनएस इ ग ल श स क ल ल ण द. झ डप स क ल क ष उत पन न ब ज र सम त ल ण द
 • : प ण भ रत - ? ? ह एक मर ठ कथ ल खक ह त त य न क ह प रव सवर णन ह ल ह ल आह त. त जगन न थ श करश ठ स क लर ह त व प ण य च य न य इ ग ल श स क ल मध य
 • त र, मटक इ. ग र मप च यत क र य लय, ध म र न य इ ग ल श स क ल ध म र प ण मध यवर त सहक र ब क ध म र jpg प ण मध यवर त सहक र ब क ध म र श र ख ड र य
 • ड क कन एज य क शन स स यट ह मह र ष ट र त ल प ण शहर त असल ल श क षण स स थ आह ह स स थ व ष ण श स त र च पळ णकर, ब ळ ग ग धर ट ळक, ग प ळ गण श आगरकर
 • म ख य ध य पक अश व व ध पद वर ह त य त व श षकर न स त र य त ल व प ण य त ल न य इ ग ल श स क ल अश द न ह ठ क ण त य न प रत य क प धर वर ष न कर क ल प ण य त ल
 • ह यस क ल, न मव प रश ल अश त र स थळ व टच ल कर न शन व र प ठ य थ ल न य इ ग ल श स क ल रमणब ग प रश ल च य म द न वर स थ र वल मध य तर एक वर ष गण श कल क र ड
 • अस म त च च ळकर य अभ न त य च स च क म करत स ल न य इ ग ल श स क ल रमणब ग, प ण य थ य स च न न टक च श भर व प रय ग स दर क ल द ग दर शक:
 • ह त त व ह ट ळक व आगरकर द घ ह त य न भ टल ज न व र र ज न य इ ग ल श स क लच स थ पन झ ल ट ळक न व न व तन श क षक प श पत करल व ष ण श स त र
 • मह ल प रत ष ठ न, प पर च चवड प ण य स स थ न पवन नद च य प त र त भर व ट क न ब धल ल न य म ल न यम इ ग ल श स क ल एक र स ट रन ट आण द न ग र ज
                                     
 • श ळ प रस क र : क ल ह श वर व द य लय स त र न य इ ग ल श स क ल प र दर त ल क भ व प र थम क व द य लय प ण क ल फ उ ड शनच प र.द.क लकर ण स म त प र त यर थ
 • स ट थ मस इ ग रज ह यस क ल स ट फ र न स स ह यस क ल ज ञ नम त ह यस क ल न य ह ई स क ल म न श म च क व द य भ रत म ध यम क व द य लय, व ल स नगर श र स ईब ब व द य लय
 • न न व ड य त क ह वर ष प र व पर य त ट ळक - आगरकर - च पळ णकर य न स थ पन क ल ल न य इ ग ल श स क ल भरत ह त जवळच असल ल य वस त ट क जमध ल ग ग ट च य त र स ल क ट ळ न
 • समजल ज त खट वकर न श ल य श क षण त फ रस रस नव हत न न व ड य थ ल न य इ ग ल श स क लमध य त य न इयत त पह ल त प रव श घ तल श ळ त नच त च य
 • व द य लय न गप र क द र य व द य लय न य इ ग ल श ह य स क ल ड प एस म उ ट क र मल स क ल सरस वत व द य लय स टर प इ ट स क ल स द पन स ट ज न स ह यस क ल स मलव र
 • अध यक षपदह भ गल स त ऱ य च कन य श ळ आर य ग ल व द यक मह व द य लय, न य इ ग ल श स क ल श ह ब र ड ग, कऱ ह डच ट ळक ह यस क ल आद स स थ न र ब. र वज र मच द र
 • स त र श क षण स स थ च स त र प ल ट क न क व अन त इ ग ल श स क ल ड क कन श क षण स स थ च न य इ ग ल श स क ल कर व स त र श क षण स स थ च कन य श ळ ह य न व जल ल य

Users also searched:

न्यू इंग्लिश स्कूल, पुणे, पुण्यातील शैक्षणिक संस्था. न्यू इंग्लिश स्कूल, पुणे,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →