Back

पुणे स्टेशन बस स्थानक - पुण्यामधील वाहतूक. महाराष्ट्र पुणे शहर, पुणे भूमिका दोन बस स्थानके आहेत. 1 पुणे महानगर, आणि एक च्या क्षेत्रात जाण्यासाठी पुणे महानगर ..                                     

पुणे स्टेशन बस स्थानक

महाराष्ट्र पुणे शहर, पुणे भूमिका दोन बस स्थानके आहेत.

 • 1) पुणे महानगर, आणि एक च्या क्षेत्रात जाण्यासाठी पुणे महानगर परिवहन महामंडळ, पुणे स्टेशन Basstone.पुणे बस स्टेशन पी एम पी एल स्टेशन, म्हणून ओळखले जाते, या ठिकाणी पुणे मध्ये विविध भागात वाढ करण्यासाठी बस उपलब्ध आहेत.पर्यटकांसाठी विशेष काळजी म्हणून पुणे हे देखील एक महत्त्वाचे ठिकाण भेट "मध्ये पुणे दर्शनी"या नावाने एक बस दररोज ते सोडा. अधिक माहितीसाठी क्लिक करा येथे माध्यमातून-.
 • 2) प्रर्दशन, जा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, पुणे स्टेशन to share with you.Tel.: Bassac.पुणे, जमाती Bassac पासून पुणे जिल्हा, शहर साठी लहान मुले आणि gilther महत्त्वाचे शहर बसेस सोडवला. मुंबई-पुणे मार्ग, शिवनेरी, लाज, थरकाप, या वातानुकूलन बसेस आहेत, याशिवाय दिसायला-सशस्त्र, किंवा साध्य करण्यासाठी एक दर बस, एसटी बस, सोडवला. याशिवाय पुणे-बारामती मध्ये या प्रकारे दर अर्ध्या तासाला बसेस सोयीसाठी.
                                     
 • ज ण य स ठ च ह बस स थ नक आह ह स थ नक मह र ष ट र र ज य म र ग पर वहन मह म डळ च प ण स ट शन एस.ट बसस थ नक य च य लगतच आह प ण शहर आण लगतच य पर सर त
 • र प त स करण य त आल आह प ण स ट शन बस स थ नक प ण स ट शन व कम प य प ण स ट शनजवल ल ह ट ल ड क कन ओड स प ण स ट शन प ण - अहमद ब द ब ल ट ट रन.
 • महत व च य स स थ य भ ग त आह त. श व ज नगर र ल व स थ नक प ण - म बई ल हम र ग वर ल स थ नक आह तर श व ज नगर बस स थ नक प ण य ल मह र ष ट र तस च इतर र ज य त ल महत व च य
 • च लत ह र ल व स ट शन म ख य लय र ल व च ब ज ल च आह र ज य स तर य स ध क म प बस स थ नक ह य र ल व स ट शनच नज क आह ह स ट शन सर व द शभर त ल ठ क ण न
 • र ल व स थ नक ह एक प ण ज ल ह य त ल र ल व स थ नक आह य स थ नक ल द न फल ट आह त. ल कल र ल व च य सगळ य ग ड य य थ थ बत त. य श व य प ण - कर जत प स जर
 • ड यस प ल ट ह एक प ण शहर च य जव हरल ल न हर रस त य वरच बस थ ब आह य थ न खर ड स ठ तर प ण स ट शन स ठ क रम क च ग ड दर अर ध य त स ल
 • भक त - शक त प पर भ सर प ण स ट शन नरव र त न ज व ड भ कर ईनगर श व ळ व ड स व रग ट, श व ज नगर, प ण र ल व स थ नक प ण मनप क त रज, न गड म र ग क र
 • च चवड, आक र ड एस.ट बस स थ नक वल लभनगर एस.ट बस स थ नक एस.ट बस थ ब च चवड स ट शन न गड प ण मह नगर पर वहन मह म डळ च बस स थ नक न गड च चवड
 • र ल व स थ नक ह एक प ण ज ल ह य त ल र ल व स थ नक आह य स थ नक ल द न फल ट आह त. ल कल र ल व च य सगळ य ग ड य य थ थ बत त. य श व य प ण - कर जत प स जर
 • द ह र ड र ल व स थ नक ह एक प ण शहर जवळ ल र ल व स थ नक आह ह र ल व स थ नक प ण - म बई मह म र ग जवळ आह य थ न द ह ग व जवळ आह भ रत य लष कर च य
 • प ण मह नगर पर वहन मह म डळ च क त रज बसस थ नक ह प ण य मध ल क त रज पर सर त असल ल शहर बस स थ नक आह ह प ण मह नगर पर सर त ज ण य स ठ च बस स थ नक आह
 • र ल व स थ नक च चवड स ट शन क म जवळच म ठ र ल व स थ नक प ण स ट शन क म जवळच व म न तळ प ण व म न तळ. क म जवळच एस ट च बस स थ नक वल लभ
                                     
 • च चवड र ल व स थ नक प ण उपनगर र ल व वर ल र ल व स थ नक आह ह स थ नक म बई - प ण मह म र ग प स न जवळ आह य स थ नक ल च र फल ट आह त. ल कल र ल व च य
 • खडक र ल व स थ नक ह एक प ण शहर च य खडक उपनगर त ल र ल व स थ नक आह य थ न जवळच स न कतळ य स थ नक च व पर करत य स थ नक ल च र फल ट आह त. ल कल
 • क मश त र ल व स थ नक ह एक प ण ज ल ह य त ल र ल व स थ नक आह ह स थ नक इ द र यण नद च य क ठ आह य स थ नक ल द न फल ट आह त. ल कल र ल व च य सगळ य
 • क स रव ड र ल व स थ नक ह एक प ण शहर जवळ ल क स रव ड उपनगर त ल र ल व स थ नक आह ह र ल व स थ नक ज न प ण - म बई मह म र ग आण प ण न श क मह म र ग च य
 • व श ष र ल व ग ड प ण य त आणण य त आल ह त प ण स थ नक च य इम रत च म ळ आर खड ब र ट शक ल न आह प ण स ट शन आण ल ह र ज क शनच ड झ इन एकस रख आह प ण य च य
 • स थ नक प ण उपनगर र ल व वर ल र ल व स थ नक आह प पर भ ज म डई आण प पर टप ल क र य लय य थ न अगद जवळ र ल व स ट शनच य एक ब ज ल आह त तर प ण - म बई
 • घ र व ड र ल व स थ नक ह एक प ण ज ल ह य त ल र ल व स थ नक आह य स थ नक ल द न फल ट आह त. ल कल र ल व च य सगळ य ग ड य तस च प ण - कर जत प स जर य थ
 • ब गड व ड र ल व स थ नक ह एक प ण - म बई र ल व म र ग वर ल र ल व स थ नक आह ह र ल व स थ नक ज न य प ण - म बई मह म र ग वर श ल रव ड ग व जवळ आह श ल रव ड श व य
 • र ल व स थ नक ह एक प ण ज ल ह य त ल र ल व स थ नक आह य स थ नक ल द न फल ट आह त. ल कल र ल व च य सगळ य ग ड य य थ थ बत त. य श व य प ण - कर जत प स जर
 • श व ज नगर र ल व स थ नक ह एक प ण शहर मध ल एक र ल व स थ नक आह य च आध च न व भ ब र ड ह त आच र य अत र य न त बदलव न श व ज नगर कर यल ल वल .
                                     
 • द प ड र ल व स थ नक ह एक प ण शहर जवळ ल द प ड उपनगर त ल र ल व स थ नक आह य थ न जवळ असल ल स न क अभ य त र क मह व द य लय आण इतर अन क स न क स स थ
 • आक र ड र ल व स थ नक ह प ण उपनगर र ल व वर ल र ल व स थ नक आह ह स थ नक न गड प र ध करण च य स क टर मध य आह स ट शनच य म गच य ब ज ल असल ल
 • व दर भ च य दक ष ण ल वसल ल शहर आह य थ र ल व स ट शन व बस स थ नक आह वर ध न गप र, यवतम ळ य थ न स तत य न बस च लत त. र ल व न प च यच असल य स न गप र क व
 • मह र ष ट र च य स त र ज ल ह य त ल शहर आह ख ड ळ त ल क य त ल ह शहर प ण - म रज र ल व म र ग वर ल स थ नक अस न य थ न ब र मत स र ल व म र ग ज त ल ण द शहर त ल क द य च
 • प ण शहर च स थ न क स वर ज य स स थ असल ल य प ण मह नगरप ल क च स थ पन इ.स. स ल झ ल वर जनह त ध य यम अस य मह प ल क च ब धव क य आह इ द रधन ष य
 • ज न य म बई प ण मह म र ग वर स थ त असल य म ळ ह य म र ग वर न ज ण ऱ य प एम.प एल. तस च एस.ट बसच स य आह तस च ग रव प पळ ह य बस स थ नक कड ज ण ऱ य
 • बसथ ब य जवळ धनकवड ग व च ब ज र च ज ग आह ज न म र त म द र आण प ल स स ट शन द ख ल आह य बस थ ब य वर न प ण य त ल महत त व च य सर व ठ क ण ज ण य स ठ च गल
 • प ण प ल स च प रम ख प ल स आय क त असत ह र ज य च य ग ह म त र लय न न मल ल एक आय. प एस अध क र असत प ण प ल स व यवस थ ह मह र ष ट र र ज य च य

Users also searched:

पुणे स्टेशन बस स्थानक, पुण्यामधील वाहतूक. पुणे स्टेशन बस स्थानक,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →